RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

DNA변이 정보

축종정보
DNA변이 ID DNA변이명 개체식별번호 동결자원 프라이머 기관 업데이트날짜 공개여부
(DNA변이 수 : 0)
1