RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

동결자원

( 혈액: 0,   근육: 0,   모근: 0,   조직: 0,   정액: 0,   수정란: 0,   DNA: 0,   기타: 0 )   (동결자원 수 : 0 ,    Strows : 0)
축종정보
동결자원 ID 동결자원명 동결자원종류 개체명호 품종 생산일 기관 업데이트 공개여부
1