RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

동결자원

( 혈액: 1,215,   근육: 0,   모근: 0,   조직: 0,   정액: 1,317,   수정란: 147,   DNA: 2,   기타: 0 )   (동결자원 수 : 2,684 ,    Strows : 214,092)

동결자원 ID 동결자원명 동결자원종류 개체명호 품종 생산일 기관 업데이트 공개여부
 18483  18년도 축평원 시료 DNA  Not Managed        2021-06-23  
 18482  17년도 축평원 시료 DNA  Not Managed        2021-06-23  
 18399  KPN1238 정액  Not Managed        2019-07-24  
 18398  KPN1223 정액  Not Managed        2019-07-24  
 18397  KPN1108 정액  KPN1108       가축유전자원센터  2019-07-24  
 18396  KPN1002 정액  KPN1002       가축유전자원센터  2019-07-24  
 18395  KPN1035 정액  KPN1035       가축유전자원센터  2019-07-24  
 18394  KPN1038 정액  KPN1038       가축유전자원센터  2019-07-24  
 18393  KPN1044 정액  KPN1044       가축유전자원센터  2019-07-24  
 18392  KPN1048    KPN1048       가축유전자원센터  2019-07-24  
first before 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last