RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

종합 정보

입력개체수
품종 합계
한우   1,634     918     2,552  
칡소   719     451     1,170  
제주흑우   94     76     170  
흑우   78     52     130  
홀스타인   0     67     67  
백우   27     33     60  
샤롤레   0     21     21  
화우   0     12     12  
한우*샤롤레   0     8     8  
앵거스   0     5     5  
시멘탈   0     3     3  
유지개체수
품종 합계
한우   1,402     405     1,807  
칡소   562     325     887  
제주흑우   86     65     151  
흑우   25     14     39  
백우   22     11     33  
샤롤레   0     0     0  
앵거스   0     0     0  
시멘탈   0     0     0  
한우*샤롤레   0     0     0  
홀스타인   0     0     0  
화우   0     0     0  


개체수   5,596   집단   75  
동결자원   2,682  (strows : 189,851) 동결자원(개체수)   2,164  
DNA서열정보   299   DNA서열정보(개체수)   153  
DNA변이정보   7,756   DNA변이정보(개체수)   400  
품종 연도별 동결자원 생산연도별 개체수
 
 
 

기관 개체수
  가축유전자원센터   3,198  
  강원도 축산기술연구소   355  
  경기도축산진흥센터   29  
  경상북도축산기술연구소   43  
  전라남도농업기술원 축산연구소   41  
  전라북도 동물위생시험소 축산시험장   531  
  제주특별자치도 축산진흥원   170  
  충청남도 축산기술연구소   608  
  충청북도 동물위생연구소 축산시험장   322  

월령 체중
개체번호   일령   체중 Kg