RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

동결자원

( 혈액: 0,   근육: 0,   모근: 0,   조직: 0,   정액: 68,   수정란: 0,   DNA: 0,   기타: 0 )   (동결자원 수 : 68 ,    Strows : 1,470)
동결자원 ID 동결자원명 동결자원종류 개체명호 품종 생산일 기관 업데이트 공개여부
 17907  T14-34 정액  T14-034       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17906  T14-34 정액  T14-034       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17905  J14-26 정액  J14-026       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17904  J14-26 정액  J14-026       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17903  T14-05 정액  T14-005       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17902  T14-05 정액  T14-005       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17901  T14-31 정액  T14-031       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17900  T14-31 정액  T14-031       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17899  J14-26 정액  J14-026       가축유전자원센터  2017-09-04  
 17898  J14-10 정액  J14-010       가축유전자원센터  2017-09-04  
1 2 3 4 5 6 7