RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

DNA 서열 정보

DNA서열 ID DNA서열 식별번호 유전자명 개체식별번호 프라이머 기관 업데이트날짜 공개여부
 164  Mtdna:164    KOR012000174377  Sw-CytB1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 163  Mtdna:163    KOR012000174365     충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 162  Mtdna:162    KOR012000174366  Sw-CytB1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 161  Mtdna:161    KOR012000174484  Sw-CytB1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 160  Mtdna:160    KOR012000175977  Sw-CytB1   충청남도 축산기술연구소  2012-09-13  
 159  Mtdna:159    KOR012000175944  Sw-CytB1   충청남도 축산기술연구소  2012-09-13  
 158  Mtdna:158    KOR012000174377  Sw-Dlp1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 157  Mtdna:157    KOR012000174365  Sw-Dlp1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 156  Mtdna:156    KOR012000174366  Sw-Dlp1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
 155  Mtdna:155    KOR012000174484  Sw-Dlp1   충청북도 동물위생연구소 축산시험장  2012-09-13  
(DNA서열 수 : 36)
1 2 3 4