RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

동결자원

( 혈액: 0,   근육: 0,   모근: 0,   조직: 0,   정액: 45,   수정란: 0,   DNA: 11,   기타: 1 )   (동결자원 수 : 57 ,    Strows : 2,609)
동결자원 ID 동결자원명 동결자원종류 개체명호 품종 생산일 기관 업데이트 공개여부
 18426  1710-0385-L DNA  Not Managed        2021-04-06  
 18425  1710-0384-L DNA  Not Managed        2021-04-06  
 18424  1710-0377-L DNA  Not Managed        2021-04-06  
 18423  1708-0355-L DNA  Not Managed        2021-04-06  
 18422  1708-0349-L DNA  Not Managed        2021-04-06  
 18407  1702_0242-ET_D DNA  Not Managed        2019-09-25  
 18406  1702_0309-ET_D DNA  Not Managed        2019-09-25  
 18405  1702_0326-ET_D DNA  Not Managed        2019-09-25  
 18404  1702_0235-ET_D DNA  Not Managed        2019-09-25  
 18403  1702_0276-ET_D DNA  Not Managed        2019-09-25  
1 2 3 4 5 6