RDA 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원 정보시스템. animal gentic resources information management system

Animal Genetic Resources Information Management System

  • 축종정보
    • _______

종합 정보

입력개체수
품종 합계
버크셔   1,727     1,449     3,176  
재래돼지   653     463     1,116  
기타   611     382     993  
두록   23     38     61  
랜드레이스   29     0     29  
대요크셔   20     0     20  
햄프셔   0     2     2  
유지개체수
품종 합계
버크셔   1,648     1,401     3,049  
재래돼지   375     281     656  
기타   429     182     611  
두록   23     38     61  
랜드레이스   29     0     29  
대요크셔   20     0     20  
햄프셔   0     0     0  


개체수   16,249   집단   28  
동결자원   57  (strows : 2,609) 동결자원(개체수)   44  
DNA서열정보   36   DNA서열정보(개체수)   29  
DNA변이정보   10,065   DNA변이정보(개체수)   506  
품종 연도별 동결자원 생산연도별 개체수
 
 
 

기관 개체수
  APURES   8,396  
  가축유전자원센터   726  
  경상남도 동물위생시험소 축산시험장   5,301  
  경상북도축산기술연구소   160  
  국립축산과학원 양돈과   12  
  전라남도농업기술원 축산연구소   99  
  제주특별자치도 축산진흥원   126  
  충청남도 축산기술연구소   327  
  충청북도 동물위생연구소 축산시험장   653  

월령 체중
개체번호   일령   체중 Kg